§ 262 Medborgarförslag. Gatubelysning i Lye

Utskrivet från: http://gotland.se/33685
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 262
Medborgarförslag. Gatubelysning i Lye

AU § 241
KS2007/0110-31
- Medborgarförslag 2007-03-16
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 198
- Ledningskontoret 2007-07-11

Kenth Arrehed har i medborgarförslag föreslagit att gatubelysning ska anordnas vid den nya busshållplatsen i Lye.

Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget med hänvisning till att frågan avser en statlig väg och därmed är ett ansvar för Vägverket. Nämnden upplyser också om planerade säkerhetsåtgärder.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 

  • Medborgarförslaget avslås.

     

  • Register