§ 263 Medborgarförslag. Busslinje till Snäck och Talludden

Utskrivet från: http://gotland.se/33684
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 263
Medborgarförslag. Busslinje till Snäck och Talludden

AU § 242
KS2007/0136-53
- Medborgarförslag 2007-03-22
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 199
- Ledningskontoret 2007-07-06

Magnus Lindström har i medborgarförslag föreslagit att en busslinje ska inrättas till Snäck och Talludden.

Tekniska nämnden har förklarat att turen kommer att prövas med början i höst och föreslagit att medborgarförslaget därmed ska anses bifallet.

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag ska tillstyrkas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses bifallet med hänvisning till tekniska nämndens beslut om provtrafik på den aktuella linjen.

  • Register