§ 265 Medgivande till försäljning av fastigheten Romakloster 1:114

Utskrivet från: http://gotland.se/33682
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 265
Medgivande till försäljning av fastigheten Romakloster 1:114

AU § 244
KS2007/0301-29
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 188
- Ledningskontoret 2007-08-20

Tekniska nämnden har föreslagit att Gotlands kommun ska medge att Roma IF får sälja fastigheten Romakloster 1:114 (som inrymmer den gamla biografen i Roma). Fastigheten (och ett område av fastigheten Romakloster 2:3 som innehåller fotbollsplan och ishockeybana) överläts 1996 som gåva till föreningen.

I gåvo­avtalet stipuleras bl.a. att överlåtelse och förändrat utnyttjande av fastig­heterna kräver kommunens medgivande. Om föreningen vill avveckla verk­sam­heterna på fastigheten ska äganderätten, utan ersättning, återgå till kommunen.

Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska bifallas. Kontoret anser att nettointäkten från försäljningen ska beaktas av kultur- och fritidsnämnden vid bedömning av bidrag till föreningen.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Roma IF medges sälja fastigheten Gotland Roma, Romakloster 1:114.

  • Register