§ 266 Borgen för Gotlands Industrihus AB

Utskrivet från: http://gotland.se/33681
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 266
Borgen för Gotlands Industrihus AB

AU § 245
KS2007/0366-04
- Ledningskontoret 2007-08-27

Ledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige ska begära befogenhet att, inom en låneram på 50 mnkr, teckna borgen för lån som GIHAB, Gotlands Industrihus AB, upptar. Under förutsättning av kommunfull­mäktiges beslut föreslås beslutanderätten delegeras till ordföranden. Bakgrunden är GIHAB:s behov av lån på 14 mnkr för att finansiera nybyggnad av lokaler i kv. Hantverket. Kommunen har hittills gått i borgen för lån på 31,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Inom en total låneram på 50 mnkr bemyndigas kommunstyrelsen teckna borgen såsom för egen skuld för lån som Gotlands Industrihus AB upptar.

    ­Kommunstyrelsens beslut

  • Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om bemyndigande får kommunstyrelsens ordförande och, vid förfall för denne, förste vice ordförande, i uppdrag att besluta i varje enskilt fall om borgen som Gotlands Industrihus AB upptar inom låneramen 50 mnkr.

  • Register