§ 267 Detaljplan kv. Asken och Aspen. Antagande

Utskrivet från: http://gotland.se/33680
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 267
Detaljplan kv. Asken och Aspen. Antagande

AU § 246
- Byggnadsnämnden 2007-06-13, § 111
- (Kommunstyrelsen 2007-04-19, § 110)
- Ledningskontoret 2007-09-05

Byggnadsnämnden har för antagande till kommunfullmäktige överlämnat förslag till detaljplan för Asken 1 och 2 samt Aspen 3 och 4 – ett område mitt emot färjeterminalen, mellan Palissaderna och Gutebacken. Syftet är permanent hotellverk­samhet på Asken 1 och 2 och möjliggöra sådan verksamhet på Aspen 3 och 4.

Planen medger sex hotellbyggnader i två plan med suterrängvåning, där topografin så medger. Gavlarna ska vändas mot havet för att inte störa utsikten för bakom­varande bostäder. Byggnaderna ska ligga i parkmiljö och befintliga träd bevaras. Villan inom Aspen 4, Villa Manhem, bevaras. Befintlig verksam­het är ansluten till kommunalt VA-nät som medger ytterligare anslut­ningar. Fjärrvärmeledningar är dragna.

Resultatet av utställningen framgår av granskningsutlåtande. Länsstyrelsen har bedömt att planförslaget inte strider mot riksintressen och miljökvalitetsnormer m.m. Vissa synpunkter från länsstyrelsen har föranlett vissa ändringar av plan­förslaget. (Enligt en kompletterande miljötek­nisk markundersökning föreligger med avseende på petroleumkolväten ingen risk för människa eller miljö inom de aktuella byggrätterna).

Kommunstyrelsen hade inga erinringar mot planförslaget under granskningen.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget antas.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige­

  • Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Visby Asken 1 och 2 samt Aspen 3 och 4 antas.
  • Register