§ 268 Avtal om försäljning och exploatering av kv. Asken och Aspen

Utskrivet från: http://gotland.se/33679
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 268
Avtal om försäljning och exploatering av kv. Asken och Aspen

AU § 247
KS2007/0367-25
- Byggnadsnämnden 2007-06-13, § 111
- (Kommunstyrelsen 2007-04-19, § 110)
- Ledningskontoret 2007-09-05

I samband med utlåtande över förslag till detaljplan för kv. Asken 1 och 2 samt Aspen 3 och 4 har ledningskontoret upprättat förslag till avtal med Fastighets AB Kopparsvik om dels exploatering av kv. Asken och Aspen, dels försäljning av Visby Aspen 3 och del av Kopparsvik 1:1.

Avtalet innebär bl.a. att berörd mark överlåts för 5 mnkr, att köparen genomför detaljplanen inom två år från det att den vunnit laga kraft och ersätter kommunen dess kostnader för planläggning m.m. med 420 000 kr.

Marken hade värderats till 6 mnkr. Med de åtgärder som köparen skulle bekosta, bl.a. allmän gångväg mellan Färjeleden och Ravinstigen, erforderliga arkeologiska undersökningar och eventuella åtgärder betr. förorenad mark hade försäljningspriset satts till 5 mnkr.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige under förutsättning av tekniska nämndens beslut

 

  • Det upprättade förslaget till köpe- och exploateringsavtal godkänns.

     

  • Register