§ 269 Detaljplan Sanda Runne 1:25. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/33678
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 269
Detaljplan Sanda Runne 1:25. Utställning

AU § 248
- Byggnadsnämnden kungörelse 2007-08 förslag detaljplan 2007-05-30
- Ledningskontoret 2007-09-03
- (Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 61)

Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för ett ca 3,3 ha stort område öster om väg 140, strax norr om Kovik, Sanda Runne 1:25, där syftet är att möjliggöra byggande av högst tretton bostadshus (för permanent- eller fritidsboende). Området indelas i tretton tomter, varav tolv nya. Planområdet ingår i ett planprogram för Västergarnsområdet (se kommunstyrelsen § 4/2005). Området kommer att anslutas till kommunens tryckavloppsledning via en pumpstation i området. Planen avses antas av byggnadsnämnden.

De ändringar som föranletts av synpunkter under samrådet framgår av samrådsredogörelsen; bl.a. ska inga byggrätter finnas inom strandskyddat område, något som länsstyrelsen kommenterat.

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget men poängterar att exploate­ringsavtal ska finnas innan planen antas.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

  • Register