§ 270 Detaljplan Tofta Solbacka 1:1. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/33677
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 270
Detaljplan Tofta Solbacka 1:1. Samråd

AU § 249
- (Kommunstyrelsen 2007-06-14, § 193
- Stadsarkitektkontoret 2007-05-11
- Ledningskontoret 2007-05-22
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-06-20, § 97
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 183

Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för en ca 6 ha stor fastighet i Gnisvärd – Solbacka 1:1 – för att möjliggöra småhusbebyggelse. Området ligger vid södra Gnisvärdsvägen, strax öster om fiskeläget. Planen medger i en första etapp 20 bostadshus på avstyckade tomter. När fastig­heterna anslutits till det kommunala avloppsnätet finns möjlighet att bebygga ytterligare en tomt. Gemensam enskild infiltrationsanläggning ska anordnas och anslutas till kommunens avloppsnät, när det är utbyggt. Planen har sin utgångs­punkt i det planprogram som fastställts för Toftaområdet.

Ledningskontoret har kommenterat VA-frågorna och konsekvenserna av anslut­ningen av den enskilda anläggningen. Området är inte aktuellt för VA-utbyggnad före 2015. Formerna för anslutning till avloppsnätet bör därför avtalsregleras innan detaljplanen antas och en planbestämmelse införas, som anger att bygglov inte får beviljas innan vägar, vatten och avlopp är utbyggt i erforderlig omfattning.

Kommunstyrelsen har beslutat avvakta miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning av VA-frågan innan yttrande avges över samrådsförslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt planförslaget med hänvisning till den otill­räckliga avloppsredovisningen. Planförslaget har också avstyrkts av tekniska nämnden, som anser det är olämpligt med enskilda avloppsanlägg­ningar i Gnisvärds­området och att detaljplaneläggning bör koordineras med utbyggnaden av det kommunala VA-nätet.

Det antecknasatt tekniska nämnden, med anledning av en framställning om utbyggnad av avloppsanläggning i Gnisvärd, har beslutat utreda dels kostnaden för att bygga ut kommunalt VA i de delar av Gnisvärd som saknar VA, varvid ev. kommande planområden, Solbacka, ska ingå, dels investeringsutgiften för att förstärka ledningsnätet mellan Gnisvärd och Klintehamn för att klara den ökade belastning som uppstår.

­Kommunstyrelsens beslut

 

  • Formerna för en framtida anslutning till kommunalt avloppsnät ska regleras i avtal innan aktuell detaljplan antas och en planbestämmelse ska införas om att bygglov inte beviljas innan vägar, kommunalt vatten och avlopp är utbyggda i erforderlig omfattning.

     

  • Register