§ 272 Exploateringsavtal Öja Olovs 2:1. Begäran om tilläggsanslag

Utskrivet från: http://gotland.se/33675
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 272
Exploateringsavtal Öja Olovs 2:1. Begäran om tilläggsanslag

AU § 251
KS2007/0300-25
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 189
- Ledningskontoret 2007-08-22

Tekniska nämnden har upprättat förslag till avtal för exploateringen av Öja Olovs 2:1 och begärt 1,9 mnkr i tilläggsanslag för utbyggnad av VA-ledningar (1,5 mnkr) och pumpstation (400 000 kr) inom området.

Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska tillstyrkas och att medel anvisas genom framtida anläggningsavgifter. Kontoret förutsätter att utbyggnaden av vattenreningsverket i Burgsvik, till vilket ledningarna ska anslutas, prioriteras inom det anslag som tekniska nämnden disponerar för VA-investeringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslag till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Öja Olovs 2:1 godkänns.

  • Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 1,9 mnkr. Medel anvisas genom intäkter från anläggningsavgifter.

  • Register