§ 274 Remiss. Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019

Utskrivet från: http://gotland.se/33673
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 274
Remiss. Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019

AU § 253
KS2007/0306-10
- Näringsdepartementet 2007-07-06
- Ledningskontoret 2007-09-04

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på de förslag och det material som utarbetats inför regeringens proposition om inriktning av åtgärderna i järnvägs- och väginfrastrukturen 2010-2019. Regeringenavser att föreslå en ekonomisk planeringsram och fördelning av ramen på olika slags angelägna åtgärder. Efter riksdagsbehandlingen ges uppdrag om upprättande av förslag till nya lång­siktiga infrastrukturplaner.

Det material som remitterats är det som Banverket, Statens institut för kommuni­ka­tionsanalys (SIKA) och Vägverket utarbetat. Regeringen har också ställt några frågor som den anser vara av särskilt intresse.

Kommunen har tidigare, på begäran av Vägverket, översiktligt redovisat de områden som Gotlands kommun prioriterar (kommunstyrelsen § 123/2007).

Uppdraget: Av direktiven framgår bl.a. att Banverket och Vägverket ska, efter samråd med SIKA, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och länen, lämna förslag på hur den s.k. fyrstegs­principen skulle kunna utvecklas och tillämpas i inriktningsplaneringen. Arbetet bör fokusera de två första stegen (se nedan). Av direktiven framgår vidare att”…Inriktningsunderlaget ska vara allsidigt och övergripande. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i en bedömning av hur samhällets behov av transporter kan komma att utvecklas på lång sikt. Målsättningen är att en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur ska säkerställas för ett transportsystem där trafikslagen kompletterar varandra. SIKA ansvarar för att uppdraget samordnas. I samordningen ingår att prognoser och kalkylförut­sättningar i form av metodik, befolkningsutveckling, ekonomisk tillväxt m.m. ska vara gemen­samma liksom att redovisningen av måluppfyllelse och samhällsekonomisk effektivitet ska göras på ett likvärdigt och transparant sätt av trafikverken. Banverket och Vägverket ansvarar sedan själva för sina respektive redovisningar…”

När det gäller investeringar och förbättringar i järnvägar och vägar ska Banverket och Vägverket redovisa vad som kan åstadkommas under den kommande planeringsperioden vid fem olika nivåer på den ekonomiska ramen.

Fyrstegsprincipeninnebär att alla förslag prövas i följande fyra steg:

Steg 1 – Åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av transportsätt. Exempel kan vara planering, styrning, reglering, prissättning och information med bäring på såväl transport­systemet som samhället i övrigt.

Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem. Det kan gälla insatser inom styrning, reglering, prissättning och information riktade till transportsystemets olika delar för att det befintliga trafiknätet ska kunna användas effektivare. Ökad trafikering för bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur är ett exempel.

Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.

Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. I dessa steg innefattas förbättrings­åtgärder och ombyggnader i befintlig sträckning, t.ex. trafiksäkerhets- eller bärighetsåtgärder, respektive mera omfattande om- och nybyggnadsåtgärder i ny sträckning.

Ledningskontoret har reviderat förslaget till yttrande.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

     

  • Register