§ 277 Motioner och medborgarförslag under beredning

Utskrivet från: http://gotland.se/33670
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 277
Motioner och medborgarförslag under beredning

AU § 256
- Ledningskontoret förteckning per september 2007

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning som enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska rapporteras.

Anm: Förteckningen innehåller inte de medborgarförslag som kommunfullmäktige fr.o.m. juni 2007 beslutat överlämna till andra nämnder än kommunstyrelsen. Motion om kulturhuvudstad och medborgarförslag om sockengränsskyltar har av arbetsutskottet återremitterats för kompletterande underlag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.

  • Register