§ 278 Bildande av och medlemskap i föreningen Tillväxt Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/33669
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 278
Bildande av och medlemskap i föreningen Tillväxt Gotland

AU § 257
KS2007/0345-14
- Ledningskontoret 2007-08-31

Ledningskontoret föreslår att Gotlands kommun ska, dels tillsammans med företrädare för näringslivet, bilda den ideella föreningen Tillväxt Gotland, dels utse tre ledamöter till styrelsen.

Föreningens ändamål är bl.a. att bidra till regional tillväxt och fler företagsetableringar, förbättrat företagsklimat och bättre samarbete. Verksamheten ska vara projektorienterad och målstyrd. Företag, myndigheter och organisationer, vars ansökan om medlemskap godkänns av styrelsen, kan inträda i föreningen. Styrelsen förslås bestå av minst nio och högst tolv ledamöter. Av dessa ska tre utses av Gotlands kommun. Ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen. Föreningens stämma beräknas äga rum 3 december 2007 och konstituerande möte 22 oktober.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 

 • Kommunens medlemskap i föreningen Tillväxt Gotland godkänns.

   

   

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att på Gotlands kommuns vägnar nominera dels dess representanter i föreningens styrelse, dels utse ombud till föreningens stämma.

   

   

 • Utse lekmannarevisor med ersättare och begära att föreningen ska utse dessa.

   

  ­Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

   

 • Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut nomineras Eva Nypelius (c), Björn Jansson (s) och regiondirektör Bo Dahllöf att representera Gotlands kommun i föreningen Tillväxt Gotland.

   

   

 • Till ombud vid stämman 2007 utses Eva Nypelius (c).

   

   

 • Kostnaderna för Gotlands kommun (inklusive projektledare) ska belasta kommunstyrelsens anslag för Näringslivsinsatser.

   

 • Register