§ 279 Ansökan om regionala utvecklingsmedel; Gotlands Filmfond

Utskrivet från: http://gotland.se/33668
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 279
Ansökan om regionala utvecklingsmedel; Gotlands Filmfond

AU § 258
KS2007/0231-14
- Ledningskontoret 2007-08-20
- (Kommunstyrelsen 2006-04-20, § 130)

Ledningskontoret föreslår att Gotlands Filmfond ska beviljas 3 mnkr för 2007 ur anslaget för regionalpolitiska utvecklingsmedel (33:1).

Projektet har tidigare beviljats 13 mnkr av omställningsmedel för perioden september 2005 – december 2007. Då förutsattes att finansieringen av fonden under åren 2008 – 2010 skulle bli föremål för senare ställningstagande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands Filmfond beviljas finansiellt stöd med 3 mnkr för 2007 ur 2007 års anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

  • Beslutet avser perioden 1 september 2005 – 31 december 2008.

  • Ekonomisk slutredovisning med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 15 februari 2009.

  • Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register