§ 280 Folkhälsopolitiskt program; plan för revidering

Utskrivet från: http://gotland.se/33667
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 280
Folkhälsopolitiskt program; plan för revidering

AU § 259
KS2007/0347-90
- (Kommunstyrelsen 2003-09-18, § 216 och kommunfullmäktige 2003-12-15, § 225)
- Ledningskontoret 2007-07-27

För perioden 2003 – 2006 har kommunfullmäktige antagit ett folkhälsopolitiskt program. Av kommunstyrelsen fick ledningskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till organisation för politisk ledning av och resurser för implementering av folkhälsoarbetet. Utvärdering­en av folkhälsoarbetet skulle ske genom regelbundna folkhälsoundersök­ningar. I årskurs 9 skulle undersökningar göras regelbundet för att följa ungdomars tobaks-, alkohol- och drogvanor. Insatser enligt programmet inom kommunal verksamhet skulle följas upp med indikatorer i anslutning till årsredovisningen.

Ledningskontoret framlägger nu förslag till plan för revidering av programmet. Programarbetet ska synkroniseras med samråd för Vision 2025 och utarbetandet av ett kultur- och fritidspolitiskt program. Kommunstyrelsens arbetsutskott före­slås utgöra styrgrupp för arbetet, som planeras bedrivas så, att det kan antas av kommunfullmäktige under hösten 2008.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av det folkhälsopolitiska programmet.

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för arbetet.

  • Register