§ 281 Regionalt utvecklingsprogram - Vision Gotland 2025; samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/33666
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 281
Regionalt utvecklingsprogram - Vision Gotland 2025; samråd

AU § 261
KS2000/0815-21
- Ledningskontoret 2007-09-04

Ledningskontoret har upprättat förslag till regionalt utvecklingsprogram (RUP) – Vision Gotland 2025 – och föreslagit att det ska godkännas som underlag för remissbehandling och samråd.

I förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete finns bestämmelser om bl.a. regionala utvecklingsprogram. Syftet med RUP är att nå ett bättre samspel mellan olika sektorer i samhället och att få fram gemensamma visioner, mål och handlingsplaner på lokal och regional nivå. Därtill ska RUP vara styrande i länens arbete med regionala tillväxtprogram (RTP).

Som samverkansorgan ska Gotlands kommun ”verka för att det av riksdagen fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås i länet och beakta de nationella målen för integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling” (6 §). Som grund för det regionala utvecklingsarbetet ska samverkansorganet utarbeta ett tidsbundet regionalt utvecklingsprogram (8 §). För programmet finns föreskrifter om innehållet (13 §).

När ett samverkansorgan har fastställt ett regionalt utvecklingsprogram ska organet samordna insatserna för genomförandet av programmet och därvid samverka med kommuner och landsting. Samverkan bör också ske med näringslivet och berörda organisationer. Berörda statliga myndigheter ska samverka med samverkansorganet (15 §). Programmet ska tillställas regeringen (17 §).

Ledningskontoret har, i enlighet med arbetsutskottets beslut, reviderat program­förslaget. Det förslag som nu föreligger är en ytterligare bearbetning av det förslaget sedan partierna underhand kommit överens om ändringar.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Det nu föreliggande programförslaget ska remissbehandlas på av lednings­kontoret föreslaget sätt.

  • Ärendet ska hanteras så, att kommunfullmäktige kan behandla det regionala utvecklingsprogrammet i juni 2008.

  • Register