§ 282 Försäljning av fastigheterna Buckviken 1 och Slite 4:11 i Slite

Utskrivet från: http://gotland.se/33665
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 282
Försäljning av fastigheterna Buckviken 1 och Slite 4:11 i Slite

AU § 262
KS2007/0152-25
- Tekniska förvaltningen 2007-09-07
- Arbetsutskottet 2007-06-01, § 187
- Ledningskontoret 2007-09-20

Arbetsutskottet har återremitterat tekniska förvaltningens förslag om försäljning av fastigheterna Buckviken 1 (semesterby) och Slite 4:11 (campingplats) i Slite för att markområdet skulle värderas. Tekniska förvaltningen har nu föreslagit att fastigheterna i överensstämmelse med värderingen ska säljas till tomträttshavaren, Slite Strandby AB för 500 000 kr respektive 2,8 mnkr.

För Slite 4:11 med en areal på ca 38 500 m2 är den årliga avgälden 10 000 kr och motsvarande uppgifter för Buckviken 1 är ca 17 200 m2 och 50 000 kr. Gällande detaljplan för Buckviken – semesterbyn – anger hotelländamål. För Slite 4:11 – campingplatsen – gäller två detaljplaner; en för friluftsbad och en för friluftsområde, campingplats som medger uppförande av servicebyggnad för restaurang, konferenslokaler och café.

­Kommunstyrelsens beslutunder förutsättning av tekniska nämndens beslut

  • Fastigheterna Gotland Othem Buckviken 1 och Gotland Slite 4:11 säljs till Slite Strandby för en köpeskilling av 2,8 mnkr respektive 500 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Register