§ 283 Bostadsförsörjningsplan

Utskrivet från: http://gotland.se/33664
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 283
Bostadsförsörjningsplan

PBK § 16
KS2007/0167-01
- (Plan- och bostadskommittén 2007-04-11, § 7)
- Ledningskontoret 2007-08-30

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har kommunen en planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Kommunfullmäktige antog i december 2003, § 223, den nu gällande planen som gäller perioden 2004 – 2009.

Ledningskontoret har reviderat planen och remissbehandlat planförslaget. Synpunkter inkomna under remissbehandlingen har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Ledningskontoret har gjort några redaktionella förändringar av förslaget i enlighet med plan- och bostadskommitténs beslut.

Planeringsstrateg Lennart Johansson kommenterade förslaget till reviderad plan.

Yrkande:

  • Lilian Virgin (s) yrkade att följande text skulle införas under rubriken Studentboende: ”Kommunen ska arbeta för att fler studentbostäder hyrs ut med helårskontrakt” och att följande nya stycke skulle införas i planförslaget: ”Det äldre bostadsbeståndet ska vårdas, upprustas och energieffektiviseras. Nya byggnader s.k. ’Passivhus’ skall kunna prövas vid om- eller tillbyggnad.”
  • Kommunstyrelsen biföll yrkandet.

    ­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret ska ändra planförslaget i enlighet med de yrkande förändringarna.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det sålunda upprättade förslaget till bostadsförsörjningsplan 2008-2013 antas.
  • Register