§ 284 Information om delårsrapport 2: 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/33663
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 284
Information om delårsrapport 2: 2007

Anna-Lena Gutedal, ledningskontoret, informerade om delårsrapport 2:2007 enligt vilken resultatet visade ett överskott på 65 mnkr, trots att underskottet i nämndernas verksamhet beräknades till ca 15,5 mnkr.

Register