§ 285 Försäljning av fastigheten Visby Österby 1:4

Utskrivet från: http://gotland.se/33662
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 285
Försäljning av fastigheten Visby Österby 1:4

KS 2007/0343-25
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 218
- Ledningskontoret 2007-09-12

Tekniska nämnden har föreslagit att ca 11 200 kvm av fastigheten Visby Österby 1:4 ska säljas för 560 000 kr.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ca 11 200 kvm av fastigheten Gotland Visby Österby 1:4 säljs till Hasses Grävtjänst, Hans Vistrand, för 560 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Register