2007-09-24, §§ 253-288

Utskrivet från: http://gotland.se/33656
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-09-24

Register

Regionstyrelsen 2007-09-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammantädesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Håkan Onsjö (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Stefaan De Maecker (mp), tjg ersättare
Jenny Guteäng (m), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s)
Tommy Gardell (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Arvid Mickelåker (c)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingschef
Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-09-27

Datum för anslags nedtagande: 2007-10-19