Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

God man i särskilda fall

En god man ska förordnas vid rättshandling eller rättegång mellan huvudmannen och den ordinarie gode mannen eller om det i övrigt förekommer motstridiga intressen mellan huvudmannen och den gode mannen eller dennes make (FB 11 kap. 2 § 2 st).

När det i övrigt kan anses som olämpligt att gode mannen företräder huvudmannen ska god man förordnas tillfälligt (FB 11 kap. 2 § 3 st ).

God man ska också förordnas vid en dödsbodelägares bortavarande. Då skall den gode mannen bevaka den bortavarandes rätt och förvalta hans lott i dödsboet (FB 11 kap. 3 §).

God man för underåriga

Är en förmyndare på grund av sjukdom, utrikesresa eller annan orsak förhindrad att utöva förmynderskapet ska en god man förordnas att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.

Om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo eller om det skall ske en rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige ska god man också förordnas.