2007-08-22, §§ 230-252

Utskrivet från: http://gotland.se/33284
Regionstyrelsen 2007-08-22
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Håkan Onsjö (m)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Jenny Guteäng (m), tjg ersättare
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Övriga närvarande
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Yngve Andersson (kd)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-08-29
Datum för anslags nedtagande 2007-09-20