Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förmyndare för underåriga

Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, s k legala förmyndare.

När båda föräldrarna har vårdnaden om barn är de gemensamt förmyndare. Om en av föräldrarna avlider, blir den efterlevande ensam förmyndare. Man behöver alltså inte förordna någon ytterligare förmyndare. Vid äktenskapsskillnad blir den av föräldrarna förmyndare som får vårdnaden om barnet.

När det gäller barn vars föräldrar inte varit gifta med varandra, är det i allmänhet modern som är både vårdnadshavare och förmyndare. Om föräldrar, som inte är gifta eller har varit gifta med varandra är ense om att vårdnaden skall utövas gemensamt, så är de också gemensamt förmyndare.

Om föräldrarna är döda, underåriga/omyndiga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.  

Rent allmänt är det förmyndarens uppgift att sörja för barnets bästa, vårda hans/hennes rättigheter, förvalta hans/hennes förmögenhet och se till att hans/hennes medel används till nytta för honom/henne.

Det är en självständig uppgift och förmyndaren bestämmer hur tillgångarna skall användas eller placeras. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Överförmyndarnämnden har att se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Är en av föräldrarna på grund av sjukdom eller annan orsak förhindrad att delta i ett beslut om förvaltningen och beslutet inte kan skjutas upp bestämmer den andre föräldern ensam.