Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blanketter och e-tjänster

I ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan du vara i behov av olika blanketter och e-tjänster i samband med exempelvis avrapportering och årsredovisning. Vi uppdaterar blanketter och e-tjänster kontinuerligt och du får gärna höra av dig med önskemål till kansliet. 

E-tjänster

Överförmyndarnämndens e-tänster ligger sorterade under "Region och demokrati". I dagsläget finns Förteckning, Årsräkning/Sluträkning, Redogörelse, Körjournal, Begäran om entledigande, Ansökan om uttag av medel med överförmyndarspärr, Samtycke/Åtagande och Intresseanmälan som e-tjänster.

Blanketter för redovisning god man/förvaltare

Övriga blanketter god man/förvaltare

Ansöknings- och anmälningsblanketter

Blanketter för redovisning av övriga ställföreträdarskap