Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Marie Engström
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 94 19
E-post: marie.engström@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) består av sju ledamöter utsedda av regionstyrelsen.

De förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga sammanträden.

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder en eller ett par gånger före varje regionstyrelsesammanträde. Arbetsutskottets sammanträden är inte offentliga.

 

Ledamöter i arbetsutskottet är:
Eva Nypelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Claes Nysell (L)
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)

Ersättare i arbetsutskott:
Fredrik Gradelius (C) och Ola Björkqvist (KD) att inträda vid förhinder för (C).
Andreas Unger (M) och Stefan Wramner (M) att inträda vid förhinder för (M) och att därefter inträda i tur och ordning för C-M-L.
Håkan Ericsson (S), Katarina Krusell (MP) och Thomas Gustafson (V) att inträda i tur och ordning för  S-V.