Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning via mina sidor eller kontakta kundtjänst.
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sophämtning/hushållsavfall, slam och latrin

Hushållsavfall i kärl, slam och fett från enskilda avloppsanläggningar samt latrin hämtas regelbundet vid fastighet av Region Gotlands personal eller en privat utförare på uppdrag av regionen.  

Hämtningen utförs enligt aktuella abonnemang som följer av avfallsföreskrifter och avfallstaxa för Region Gotland, se Taxor och bestämmelser.

Abonnemang kan beställas och ändras genom teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2).

Journummer för beställning av slamtömning i brådskande fall vardagar kl 16.00-06.00 samt helger hela dygnet är telefon
073-765 81 10.

Sophämtning hushållsavfall

Hushållsavfall är det avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Den största delen går att återvinna genom att material, näringsämnen och energi i avfallet tas tillvara. Tack vare bra källsortering på Gotland materialåtervinner vi mer än hälften av avfallet.  

Matavfall samlas in separat för biologisk behandling om man inte väljer att kompostera själv. Se mer information under rubriken "Att välja eller byta abonnemang".

Tidningar och förpackningar samlas in separat i producenternas insamlingssystem för återvinning. Mängden insamlade tidningar och förpackningar är nästa lika stor som övrigt hushållsavfall i kärl och säckar. Insamlade tidningar och förpackningar materialåtervinns vilket sparar på både energi och råvaror.

Hur?
Tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer som finns vid flera livsmedelsbutiker och på andra platser. Det går även att lämna tidningar och förpackningar vid Region Gotlands återvinningscentraler, se Återvinningscentraler. Det finns även företag som erbjuder fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar, det vill säga hämtning vid fastighet.

Matavfall och restavfall som blir kvar efter sortering av annat avfall, hämtas av Renhållaren enligt abonnemang. Avfallskärl ingår i abonnemanget. För att hämtningsfordonet ska hämta hushållsavfall krävs att det finns en framkomlig väg till fastigheten. Vägens bredd ska vara minst 3,10 meter (körbana), den fria bredden 3,60 meter och den fria höjden minst 4,5 meter.

Skrymmande hushållsavfall som till exempel möbler och trädgårdsavfall som inte ryms i avfallskärlet, lämnar du själv till någon av Region Gotlands återvinningscentraler.

När?
Hämtning sker varannan vecka i standardabonnemanget för en- och tvåfamiljshus. För information om abonnemang och taxor är du välkommen att ringa oss på telefon 0498-26 90 00 eller se avfallstaxa och avfallsföreskrifter för Region Gotland. 

Hämtning sker även de dagar din hämtdag infaller på en helgdag.

Vad händer med hushållsavfallet?
Hushållsavfall som hämtas vid fastighet körs till avfallsanläggningen i Roma för vidare hantering. 

Allt insamlat restavfall krossas till avfallsbränsle och lämnas till Cementa i Slite där det ersätter en viss del av kolet som används vid tillverkning av cement. 

Sorterat matavfall förbehandlas vid Roma avfallsanläggning för att kunna återvinnas i en biogasanläggning på Gotland. Matavfallet blir genom rötning till biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle och biogödsel återförs till jordbruksmark.

Information via sms eller mejl
Som ekokommun vill Region Gotland minska antalet brevutskick. På Mina sidor kan du registrera mobilnummer och e-postadress för att möjliggöra informationsutskick via sms eller mejl. Här kan du även se vilket abonnemang och vilken hämtdag du har för din fastighet samt se fakturahistorik och registrera vattenavläsning.

Hitta direkt