Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Överförmyndarnämndens ledamöter mandatperioden 2023-2026:

Ledamöter

Susanne Lindström (S), Lummelunda, ordförande

Reimer Thomsson (M), Silte

Gunnel Lindby (C), Visby, vice ordförande

Ersättare

Helene Håkansson (S), Visby

Gunnar Solin (M), Visby

Ylva Andersson (C), Träkumla