Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolplikt och rätten till undervisning

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet.

I skollagen står det att alla barn i Sverige ska gå i skolan från det år man fyller sex år. Det kallas för skolplikt och den gäller till och med utgången av vårterminen det år man fyller 16 år, om man inte innan dessa slutfört skolår 9.

Det är förälder/vårdnadshavare som har ansvaret för att barnet går i skolan. Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska rektor se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens föräldrar/vårdnadshavare.

Det finns barn som inte omfattas av skolplikten, men som ändå har rätt till utbildning. Det gäller till exempel barn som är asylsökande, har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa.

Ledighet

Rektorn fattar beslut om ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Rektorn måste alltid göra en bedömning och ta ett beslut i varje enskilt fall. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation och förhållanden.

Läs mer om ledighet hos Skolverket

Studier utomlands

Barn-och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslöt 2017 om riktlinjer för medflyttning av skolpeng/programpeng för barn/elever som är folkbokförda på Gotland och som vill studera utomlands.

Läs riktlinjerna under länk nedan samt länk till ansökningsblankett