Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolplikt och rätten till undervisning

Skollagen styr skolans verksamhet. Den gäller för alla skolor i Sverige och bestäms av landets riksdag. 

I skollagen står det att alla barn i Sverige ska gå i skolan från det år man fyller sju år. Det kallas för skolplikt, och den gäller till och med utgången av vårterminen det år man fyller 16 år, om man inte innan dessa slutfört skolår 9.

Skolplikten motsvaras av en rätt för alla barn och ungdomar att få utbildning.

Det är förälder/vårdnadshavare som har ansvaret för att barnet går i skolan. Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska rektor se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens föräldrar/vårdnadshavare.

Ledighet

Rektorn fattar beslut om ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Rektorn måste alltid göra en bedömning och ta ett beslut i varje enskilt fall. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation och förhållanden.

Läs mer om ledighet hos Skolverket

 

Studier utomlands

Barn-och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslöt 2017 om riktlinjer för medflyttning av skolpeng/programpeng för barn/elever som är folkbokförda på Gotland och som vill studera utomlands.

Läs riktlinjerna under länk nedan samt länk till ansökningsblankett