§ 193 Detaljplan Tofta Solbacka 1:1. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/32415
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 193
Detaljplan Tofta Solbacka 1:1. Samråd

AU § 178
- Stadsarkitektkontoret 2007-05-11
- Ledningskontoret 2007-05-22
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för en ca 6 ha stor fastighet i Gnisvärd – Solbacka 1:1 – för att möjliggöra småhus­bebyggelse. Området ligger vid södra Gnisvärdsvägen, strax innan fiskeläget. Planen medger i en första etapp 20 bostadshus på avstyckade tomter. När fastig­heterna anslutits till det kommunala avloppsnätet finns möjlighet att bebygga ytterligare en tomt. Gemensam enskild infiltrationsanläggning ska anordnas och anslutas till kommunens avloppsnät, när det är utbyggt. Plan har sin utgångspunkt i det planprogram som fastställts för Toftaområdet.

Ledningskontoret kommenterar VA-frågorna och konsekvenserna av anslutningen av den enskilda anläggningen. Området är inte aktuellt för VA-utbyggnad före 2015. Formerna för anslutning till avloppsnätet bör därför avtalsregleras innan detaljplanen antas och en planbestämmelse bör införas, som anger att bygglov inte får beviljas innan vägar, vatten och avlopp är utbyggt i erforderlig omfattning. Kontoret hänvisar också till tekniska nämndens yttrande över planprogrammet, vari nämnden ansåg att VA-frågorna aktualiserade behov av en fördjupad översiktsplan för området. Kommunstyrelsen föreslås instämma i den bedömningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Med hänvisning till va-frågan vill kommunstyrelsen ta del av miljö- och hälso­skyddsnämndens bedömning innan yttrande avges över samråds­förslaget.
  • Register