§ 195 Del av Länna 1:9: Försäljning

Utskrivet från: http://gotland.se/32413
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 195
Del av Länna 1:9: Försäljning

AU § 181
KS2007/0091-25 KS2007/0217-04
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 38 2007-04-25, § 100
- Ledningskontoret 2007-05-23
Tekniska nämnden har föreslagit att området Jungfruparken, del av Länna 1:9, ska – i enlighet med träffat markanvisningsavtal – säljas till Wisab Bygg AB för 3 mnkr.

Markanvisningsavtalet träffades 2004 och detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i oktober 2006. Det beslutet har överklagats och villkor för avtalet är att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ledningskontoret tillstyrker försäljning.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Visby Länna 1:9 (Jungfruparken) säljs till Wisab Bygg AB för 3 mnkr och på i övrigt de huvudsakliga avtal som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register