§ 196 Del av Länna 1:9: Exploateringsavtal

Utskrivet från: http://gotland.se/32412
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 196
Del av Länna 1:9: Exploateringsavtal

AU § 182
KS2007/0091-25 KS2007/0217-04
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 38 2007-04-25, § 100
- Ledningskontoret 2007-05-23
Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat förslag till exploaterings­avtal för området Jungfruparken, del av Länna 1:9, ska godkännas.

Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i oktober 2006. Det beslutet har överklagats och villkor för avtalet är att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Kommunen ska stå för kostnader för avstyckning och hälften av kostnaden för flyttning av fjärrvärmeledning, samt eventuella antikvariska utgrävningar och eventuell sanering, om marken befinns vara förorenad.

Ledningskontoret tillstyrker att avtalet godkänns.

Det antecknas att kommunstyrelsen i särskilt ärende beslutat om försäljning av fastigheten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Upprättat förslag till exploateringsavtal med Wisab Bygg AB avs. Visby Länna 1:9 godkänns.
  • Register