§ 197 Del av Länna 1:9 Tilläggsanslag

Utskrivet från: http://gotland.se/32411
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 197
Del av Länna 1:9 Tilläggsanslag

AU § 183
KS2007/0091-25 KS2007/0217-04
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 38 2007-04-25, § 100
- Ledningskontoret 2007-05-23
Tekniska nämnden har begärt 1,5 mnkr i tilläggsanslag för exploateringen av ”Jungfruparken” del av Länna 1:9. Tilläggsanslaget avser kostnader för dels utbyggnad av VA-ledningar i området (§ 38 ), dels 1 mnkr för flyttning av fjärrvärmeledning (§ 100 ).

Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i oktober 2006. Det beslutet har överklagats och villkor för exploateringen är att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ledningskontoret tillstyrker begärt tilläggsanslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämnden beviljas 1 mnkr avseende flyttning av fjärrvärmeledning och 500 000 kr för VA-arbeten i samband med exploateringen av Visby Länna 1:9.

  • Medel anvisas genom inkomster från köpeskillingen och anläggningsavgifter.
  • Register