§ 199 Försäljning av fastigheten Visby Växthuset 11

Utskrivet från: http://gotland.se/32409
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 199
Försäljning av fastigheten Visby Växthuset 11

AU § 185
KS2007/0275-25
- Tekniska förvaltningen 2007-05-28
Tekniska förvaltningen har föreslagit att fastigheten Växthuset 11 i Visby (Österby) ska säljas till tomträttshavaren för 303 000 kr. Priset är beräknat efter det pris som kommunfullmäktige fastställt, (50 kr/kvm), och reducerat för att kommunen äger rätt att utan ersättning disponera ett område av fastigheten för att anlägga och bibehålla en gång- och cykelväg.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Visby Växthuset 11 säljs till Abas Mustafa för en köpeskilling av 303 000 kr och i övrigt på de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register