§ 200 Försäljning av fastigheten Takplåten 3

Utskrivet från: http://gotland.se/32408
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 200
Försäljning av fastigheten Takplåten 3

AU § 186
KS2007/0144-25
- Tekniska nämnden 2007-03-21, § 76
- Ledningskontoret 2007-03-28
- Arbetsutskottet 2007-04-11, § 109
Tekniska nämnden föreslår att fastigheten Takplåten 3, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till tomträttsinnehavaren för drygt 250 000 kr eller 50 kr/m2; det pris som kommunfullmäktige fastställde 1992. Fastigheten omfattar drygt 5 000 m2 och ligger i Österbyområdet. I årlig avgäld erläggs nu ca 15 000 kr.

Arbetsutskottet har, vid förnyad behandling av ärendet, tillstyrkt försäljning.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Visby Takplåten 3 säljs till HB Takplåten 3 för 250 100 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register