§ 204 Motion. Rökning inom äldreomsorgen

Utskrivet från: http://gotland.se/32404
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 204
Motion. Rökning inom äldreomsorgen

AU § 191
KS2006/0485-44
- Motion 2006-10-16
- Social- och omsorgsnämnden 2007-02-14, § 27
- Ledningskontoret 2007-04-25
Eva Gahnström (c) har i motion föreslagit att en handlingsplan för att minska rökningen inom äldreomsorgen ska utarbetas och att en satsning på information om tobaksavvänjning ska göras och riktas till hemtjänstpersonal, vårdtagare och deras anhöriga. Motiven är obehaget att bli utsatt för rök, arbetsmiljö- och säker­hetsaspekter.

Social- och omsorgsnämnden tillstyrker att den får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att öka kunskaperna om tobakens skadeverkningar i syfte att minska rökningen bland samtliga medarbetare inom förvaltningen.

Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med social- och omsorgs­nämndens yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionens förslag om handlingsplan bifalls med den av social- och omsorgsnämnden föreslagna utvidgningen.
  • Register