§ 205 Medborgarförslag. Trafiken på Strandgatan Kommendantsbacken

Utskrivet från: http://gotland.se/32403
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 205
Medborgarförslag. Trafiken på Strandgatan Kommendantsbacken

AU § 192
KS2005/0468-51
- Medborgarförslag 2005-11-15
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 115
- Ledningskontoret 2007-05-14
Kjell Landin föreslår att tekniska nämnden ska vidta åtgärder för att förmå människor att hålla hastighetsgränsen på Strandgatan (sträckan Donners plats – Kommendantsbacken). Han föreslår också åtgärder för att underlätta trafiksitua­tionen i hörnet Strandgatan – Kommendantsbacken, eftersom efterlevnaden av den trafikregel, som ska tillämpas där, är dålig.

Tekniska nämnden redogör för den hantering av frågan om trafikregleringar i Visby innerstad som nu pågår inom nämnden.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att frågan om trafiksituationen på Strandgatan och Kommendantsbacken ingår i den pågående översynen av trafikregleringar i Visby innerstad.
  • Register