§ 206 Medborgarförslag. Hastighetsbegräsning vid psykiatriska kliniken

Utskrivet från: http://gotland.se/32402
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 206
Medborgarförslag. Hastighetsbegräsning vid psykiatriska kliniken

AU § 193
KS2006/0259-51
- Medborgarförslag 2006-05-08
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 108
- Ledningskontoret 2007-05-14
Marika Olofsson har medborgarförslag föreslagit att hastighetsdämpande hinder ska sättas upp på området kring psykiatriska kliniken.

Tekniska nämnden bekräftar behovet av trafiksäkerhetsåtgärder och hemställer om 250 000 kr för att genomföra dem.

Ledningskontoret anser att prövningen av frågan om anslag inte bör ske isolerat och föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att beakta det inför den slutliga prövningen av investeringsbudgeten vid höstens budgetavstäm­ning. Medborgarförslaget föreslås besvarat med uppgiften att det föranlett förslag till åtgärder för att höja trafiksäkerheten och att förutsättningarna för genom­förande avses prövas i samband med budget 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det föranlett förslag till åtgärder för att höja trafik­säkerheten inom Korpen-området och att förut­sättningarna för genomförande avses prövas av tekniska nämnden i samband med budget 2008.
  • Register