§ 207 Medborgarförslag. Utökade parkeringstider i Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/32401
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 207
Medborgarförslag. Utökade parkeringstider i Visby

AU § 194
KS2006/0471-31
- Medborgarförslag 2006-10-09
- Tekniska nämnden 2007-04-25
- Ledningskontoret 2007-05-14
Gudrun Hansson har i medborgarförslag föreslagit att parkeringstiden i Visby ska utökas till minst fyra timmar. Två timmar är, enligt henne, i allmänhet inte tillräckligt i samband med kyrkbesök och föredrag, då promenadsträckan också måste medräknas.

Tekniska nämnden avstyrker förslaget med hänvisning till de olägenheter för parkeringssituationen som det skulle innebära. Ledningskontoret instämmer i den bedömningen. Arbetsutskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas.

Yrkande :

  • Inger Harlevi (m) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå att frågan om huruvida fyra-timmars-parkering skulle vara tillåten borde ingå i (tekniska nämndens) översynen av parkeringssituationen i Visby.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Inger Harlevis yrkande och förklarade sig anse att Inger Harlevis yrkande förslag vunnit majoritet.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslaget om huruvida fyra-timmars-parkering ska vara tillåten överlämnas till tekniska nämnden för att ingå i översynen av parkeringssituationen i Visby.

  • Register