§ 209 Medborgarförslag. Asfaltering av Kvarnåkershamnsvägen

Utskrivet från: http://gotland.se/32399
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 209
Medborgarförslag. Asfaltering av Kvarnåkershamnsvägen

AU § 196
KS2006/0592-31
- Medborgarförslag 2006-12-13
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 113
- Ledningskontoret 2007-05-14
Reimer Thomsson har i medborgarförslag föreslagit att den trafikerade Kvarn­åkershamnsvägen ska asfalteras.

Tekniska nämnden vill pröva frågan när ny flerårsplan för belägg­ningsarbeten upprättas. Medel för beläggning fördelas i en femårsplan och förutsättningar för omdisponering mellan objekten i den gällande planen bedöms inte finnas. Vägen ifråga är en enskild väg som kommunen underhåller och statligt driftbidrag utgår.

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att tekniska nämnden kommer att pröva frågan om beläggning i samband med ny flerårsplan för dessa arbeten.
  • Register