§ 211 Medborgarförslag. Sommarjobb för funktionshindrade ungdomar

Utskrivet från: http://gotland.se/32397
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 211
Medborgarförslag. Sommarjobb för funktionshindrade ungdomar

AU § 198
KS2007/0122-02
- Medborgarförslag 2007-02-25
- Ledningskontoret 2007-05-16
Johan Lundblad har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska ge ungdomar med funktionshinder sommarjobb under tre veckor.

Ledningskontoret redogör för hur de medel – 200 000 kr – som avsatts för ferie­arbeten för ungdomar sommaren 2007 kommer att användas. Medborgar­förslaget föreslås därmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgar­förslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
  • Register