§ 212 Begäran om tilläggsanslag 2007. Gotlands Folkhögskola

Utskrivet från: http://gotland.se/32396
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 212
Begäran om tilläggsanslag 2007. Gotlands Folkhögskola

AU § 199
- Gotlands Folkhögskola 2007-04-23
- Ledningskontoret 2007-05-29
Gotlands Folkhögskola begär 1,3 mnkr i tilläggsanslag 2007. Bakgrunden är det beräknade underskottet på 2,3 mnkr p.g.a. den utökade verksamhet som bedrivits och som inte täckts av statliga bidrag. (Situationen beskrevs vid budgetdialogen).

Ledningskontoret anser att frågan ska överlämnas till den av arbetsutskottet vid budgetberedningen beslutade utredningen om vuxenutbildningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Frågan om tilläggsanslag kommer att senare prövas positivt och i avvaktan på att resultatet av utredningen om vuxenutbildningen, som inkluderar Folkhög­skolan, presenteras vid budgetavstämningen godkänns att Folkhögskolan startar filmutbildningen i Fårösund.
  • Register