§ 214 Ansökan om omställningsmedel: Projektet ”Pooler via omställning”

Utskrivet från: http://gotland.se/32394
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 214
Ansökan om omställningsmedel: Projektet ”Pooler via omställning”

AU § 201
KS2007/0227-14
- Ledningskontoret 2007-05-11
I beslut om användningen av kvarvarande omställningsmedel (20 mnkr) angav kommunstyrelsen att 2,5 mnkr skulle användas för stöd till företagare för anläggande av pooler. Ledningskontoret har nu föreslagit att det beloppet ska beviljas och att bidragsgivningen ska ske enligt den ”handlingsplan” som kontoret utarbetat. Enligt den ska bestämmelser som gäller för regionalt bidrag till företags­utveckling ( 2000:283 ) tillämpas.

Jäv: Inger Harlevi (m) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Pooler via omställning” beviljas finansiellt stöd med högst 2 500 000 kr ur anslaget 33:6, Insatser med anledning av försvarsomställ­ningen. Beslutet avser perioden 22 februari 2007 – 30 november 2008. Skriftlig slutrapport ska ha inkommit senast 15 december 2008.

  • Bidraget ska hanteras enligt den handlingsplan som ledningskontoret föreslagit med den ändringen, att företagens investeringar får påbörjas tidigast vid den tidpunkt då ansökan om bidrag inkommit till kommunstyrelsen (lednings­kontoret).

  • Ledningskontorets förslag till rutiner för redovisning, rekvisition och utbetalning fastställs.
  • Register