§ 215 Ansökan om regionala utvecklingsmedel: ”Förstudie S:t Nicolai”

Utskrivet från: http://gotland.se/32393
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 215
Ansökan om regionala utvecklingsmedel: ”Förstudie S:t Nicolai”

AU § 202
KS2007/0051-14
- Ledningskontoret 2007-05-11
Ledningskontoret har föreslagit att länsmuseet på Gotland ska beviljas 390 000 kr för en förstudie i syfte att klargöra förutsättningar och krav för att iordningställa S:t Nicolai ruin till en funktionell kulturarena. Bidraget föreslås till hälften finansieras ur statliga medel och hälften av kommunala (anslaget Näringsliv).

Jäv: Inger Harlevi (m) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Förstudie av Sankt Nicolai ruin” beviljas finansiellt stöd med högst 390 000kr, varav högst 195 000 kr ur 2007 års anslag 33:1, Allmänna regionalpolitiska åtgärder” och högst 195 000 kr ur anslaget 6003 ”Näringsliv allmänt”. Beslutet avser perioden 19 februari – 15 september 2007.

  • Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 15 november 2007. Regionala utvecklingsenheten informerar den sökande om övriga villkor för stödet.
  • Register