§ 218 Nytt normalavtal med SAMI/IFPI

Utskrivet från: http://gotland.se/32390
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 218
Nytt normalavtal med SAMI/IFPI

AU § 206
KS2006/0458-10 och KS2007/0169-70
- (Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 07:4)
- Ledningskontoret 2007-05-21
Sveriges Kommuner och Landsting har träffat ett nytt normalavtal med SAMI/IFIP – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation – om ersättning för kommunernas offentliga framföranden av ljudupptagningar. Ledningskontoret har föreslagit att kommunen ska teckna avtal med organisa­tionen i enlighet med normalavtalet. För 2007 erläggs 0,14 kr per invånare och beloppet höjs stegvis under följande år för att fr.o.m. 2010 följa utvecklingen av konsumentprisindex.

Kommunstyrelsens beslut

  • Nytt avtal med SAMI/IFPI tecknas i enlighet med normalavtalet.
  • Register