§ 219 Tillägg till lokala ordningsföreskrifter

Utskrivet från: http://gotland.se/32389
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 219
Tillägg till lokala ordningsföreskrifter

AU § 207
KS2007/0277-00
- Ledningskontoret 2007-05-21
Ledningskontoret har föreslagit att de lokala ordningsföreskrifterna ska ändras för att vissa assistanshundar ska jämställas med ledar- och polishundar. Därmed undantas de från bestämmelser om kopplings- och upplockningstvång och vistelse på badplats.

Assistanshund är ett samlingsbegrepp för hundar som är tränade att hjälpa personer med funktionshinder; ledarhund för synskadad är ett exempel. Hunden föreslås vara försedd med s.k. tjänstetecken för att omfattas av bestämmelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • I Gotlands kommun allmänna ordningsföreskrifter ska 17 § ha följande lydelse:

    ”Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, andra assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst”.

  • Register