§ 220 Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/32388
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 220
Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2007

AU § 208
KS2007/0276-04
- Ledningskontoret 2007-05-22
För att korrigera differenserna i mellan anslagen för kapitalkostnader (avskriv­ningar och internränta) i anläggningsredovisningen 2007 och i budget 2007 upp­tagna belopp har ledningskontoret föreslagit att berörda nämnders anslag ska justeras med totalt ca 3,9 mnkr och att det ska finansieras genom tilläggsanslag ur eget kapital.

Kommunstyrelsens beslut

  • Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta ökas respektive reduceras med totalt 3 991 tkr i enlighet med ledningskontorets förslag.

  • Berörda nämnder beviljas tilläggsanslag på totalt 3 991 tkr. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

  • Konsult- och servicekontoret medges göra smärre förändringar av kapital­kostnaderna föranledda av investeringar som aktiveras under innevarande år.
  • Register