§ 223 Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:53

Utskrivet från: http://gotland.se/32385
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 223
Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:53

KS 2007/0263-25
- Tekniska nämnden 2007-05-23, 171
- Ledningskontoret 2007-06
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Snäckgärdet 1:53, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till innehavaren av tomträtten, brf Flundre­viken 3, för 2 025 000 kr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Snäckgärdet 1:53 säljs till brf Flundreviken 3 för en köpeskilling av 2 025 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register