§ 224 Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:64

Utskrivet från: http://gotland.se/32384
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 224
Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:64

KS 2007/0263-25
- Tekniska nämnden 2007-05-23, 172
- Ledningskontoret 2007-06-
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Snäckgärdet 1:64, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till innehavaren av tomträtten, WISAB Bygg AB för 500 000 kr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Snäckgärdet 1:64 säljs till WISAB Bygg AB för en köpeskilling av 500 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register