§ 226 Månadsrapport maj 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/32382
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 226
Månadsrapport maj 2007

- Ledningskontoret 2007-06-13
Ledningskontoret har, efter att ha sammanställt nämndernas rapporter, upprättat månadsrapport per maj 2007. Enligt prognosen skulle resultatet uppgå till 9 mnkr, (budget + 32 mnkr) men då har bedömningen av utfallet för finansförvaltningen inte reviderats, förutom att de centralt avsatta medlen för lönekostnadsökningar beräknas ge ett överskott (7 mnkr).

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för rapporten.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.

  • Mot bakgrund av det underskott som hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar önskar styrelsen i augusti bli informerad om de åtgärder som nämnden vidtar och planerar för att minska underskottet och nå en budget i balans.
  • Register