2007-06-14, §§ 193-229

Utskrivet från: http://gotland.se/32376
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-06-14

Register

Regionstyrelsen 2007-06-14
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Håkan Onsjö (m)
Hanna Nyman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Jenny Guteäng (m) , tjg ersättare
Inger Harlevi (m) , tjg ersättare
Conny Kristensen-Gahnström (s) , tjg ersättare
Bror Lindahl (fp) , tjg ersättare
Roland Norbäck (v) , tjg ersättare
Kjell Skalberg (c) , tjg ersättare
Anna Wickström (s) , tjg ersättare
Arvid Mickelåker (c) , tjg ersättare §§ 214-215, 221
Övriga närvarande
Arvid Mickelåker (c)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2007-06-20
Datum för anslags nedtagange : 2007-07-13